AVIZ

cu referire la

„Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”,

seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2024

În scopul încurajării şi stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor, precum şi pentru promovarea performanțelor în instruire şi cercetare, Universitatea de Stat din Moldova editează anual culegerea de materiale științifice „Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, seria „Lucrări studenţeşti”.

În vederea publicării ediției din anul curent, Departamentul Cercetare și Inovare va asigura colectarea centralizată a rezumatelor tezelor de licenţă şi de master evaluate cu nota 10, autorii cărora au nota medie generală pe anii de studii nu mai mică de 8,5, dacă și-au făcut studiile la programele de învățământ cu profil real, şi nu mai mică de 9, dacă și-au făcut studiile la programele de învățământ cu profil socioumanist.

Lucrările vor fi înaintate spre publicare prin decizia consiliilor facultăților, la recomandarea Comisiilor de Licență/Master, fapt consemnat în extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii, care, de asemenea, va include următoarele informații: a) numele, prenumele studentului; programul de studii la care a absolvit; c) nota medie generală pe anii de studii; titlul tezei de licență/master.

Membrii Colegiului de redacție din partea fiecărei facultăți vor transmite centralizat, la adresa de email: cercetare@usm.md, rezumatele înaintate spre publicare, întocmite conform cerinţelor, în format word, precum și varianta scanată a extrasului din procesul-verbal, consemnat prin semnătura decanului şi ştampila facultăţii.

Informația cu referire la rezumatele tezelor de licență/master elaborate în cadrul programelor de studii de 120 credite va fi prezentată în perioada 8-15 iulie 2024; informația cu referire la rezumatele tezelor de master elaborate în cadrul programelor de studii cu 90 credite – în perioada 12-19 februarie 2024.

Lucrările ce nu vor corespunde cerinţelor sau care  vor fi prezentate cu întârziere  nu vor fi acceptate.

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved