AVIZ!

Recepționarea materialelor privind editarea culegerii

„Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”,

seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2023

În scopul încurajării şi stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor USM şi evidenţierii reuşitei lor în instruire şi cercetare, Secția Promovare și protecția rezultatelor științifice din cadrul Departamentului de Cercetare și Inovare al  USM va organiza recepţionarea centralizată a rezumatelor celor mai bune teze de licenţă şi de master ale studenţilor şi masteranzilor care au manifestat pe parcursul anilor de studii capacităţi deosebite, au obținut media generală nu mai mică de 8 pentru facultăţile cu profil real şi de 8,5 pentru facultăţile cu profil sociouman, şi intenţionează să se înscrie la studii superioare de masterat/doctorat.

Lucrările acestor studenţi şi masteranzi sunt recomandate spre publicare de către Comisiile de licenţă şi de masterat, în comun cu şefii de departamente.

Colegiul de redacție va recepţiona centralizat articolele din partea studenţilor înaintaţi, și va prezenta centralizat la adresa de email cercetareusm@gmail.com următoarele acte:  rezumatele  înaintate spre publicare întocmite conform cerinţelor în format word, însoțite de avizul  conducătorului ştiinţific (semnat și scanat) şi varianta electronică a tezei de licență sau master ce a fost prezentată la susţinere, în format PDF (în vederea transmiterii  structurii instituţionale responsabile de crearea repozitoriului universitar).

Pentru studenţii din anul terminal, ciclul (licenţă) şi ciclul II (masterat) de la  programe de studii cu  120 de credite, perioada de recepţionare a materialelor este 3–10 iulie 2023. Pentru studenții de la ciclul II (masterat) de la  programe de studii cu 90 de credite, perioada de recepţionare a materialelor este 1–13 februarie 2023.

Lucrările ce nu vor corespunde cerinţelor anexate sau care  vor fi prezentate cu întârziere,  nu vor fi acceptate.

 

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved