Recepționarea materialelor privind editarea culegerii

„Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”,

seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2020

În scopul încurajării şi stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor USM şi evidenţierii reuşitei lor în instruire şi cercetare, Institutul de Cercetare şi Inovare (ICI) va organiza edi­ta­­rea rezumatelor celor mai bune teze de licenţă şi de master ale studenţilor şi masteranzilor care au ma­ni­­­­festat pe parcursul anilor de studii capacităţi deosebite, au media generală nu mai mică de 8 pentru fa­cul­­tăţile cu profil real şi de 8,5 pentru facultăţile cu profil sociouman, şi intenţionează a se înscrie la stu­dii superioare de masterat/doctorat. Lucrările acestor studenţi şi masteranzi sunt recomandate spre pu­bli­ca­­­re de către Comisiile de licenţă şi de masterat, în comun cu şefii de departamente ale facultăţilor res­pec­­tive.

Decanatele facultăților USM vor expedia varianta scanată a extrasului din procesul-verbal al şedinţei Con­­­siliului Facultăţii respective, prin care se va adeveri înaintarea lucrării pentru publicare, indicând no­t­a medie a fiecărui student. Extrasul va fi confirmat prin semnătura decanului şi ştampila facultăţii.

Se solicită lista integrală a studenţilor ale căror lucrări sunt recomandate spre publicare.

Articolele întocmite în conformitate cu cerinţele indicate, urmează a fi expediate în versiune elec­tro­ni­că până la 3 iulie 2020 la adresa de e-mail: conferinteici@gmail.com, conferinte.ici@usm.md (tel. 067560415).

Articolele trebuie sa fie însoţite de:

  • Copia scanată a avizului semnată a conducătorului ştiinţific.
  • Varianta electronică a tezei de licență sau master ce a fost prezentată la susţinere, în format PDF (Or­ganizatorii îşi asumă responsabilitatea de a recepţiona tezele autorilor în format pdf pentru a fi trans­mi­se centralizat structurii instituţionale responsabile de crearea repozitoriului universitar).

Lucrările ce nu vor corespunde cerinţelor indicate sau vor fi prezentate după data stabilită nu vor fi ac­­ceptate. Centrul editorial-poligrafic al USM (dl Igor Glavan) va asigura multiplicarea culegerii în ti­ra­jul sta­bilit ulterior până la 1 octombrie 2020. Grupul de lucru pentru pregătirea materialelor va asi­gu­ra pla­sarea articolelor în baze de date na­țio­na­le.

 

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved