• managementul activității de cercetare științifică, a transferului tehnologic și gestionarea utilizării alocărilor financiare destinate sferei științei și inovării, de comun acord cu Secția Planificare și Finanțe
 • organizarea participă la concursuri de programe, proiecte (granturi) naționale și internaționale
 • protecția proprietății intelectuale
 • organizarea participării la expoziții și saloane internaționale
 • asigurarea calității și a competitivității realizărilor științifice
 • organizarea desfășurării manifestărilor științifice și a editării edițiilor științifice
 • organizarea editării și menținerea platformei web a revistei științifice „Studia Universitatis Moldaviae”
 • organizarea evaluării și reacreditării Universității în domeniul cercetării, inovării și a transferului tehnologic
 • organizarea atestării cadrelor științifice și a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul subdiviziunilor științifice ale ICI
 • promovarea politicilor în sfera științei și inovării prin intermediul Senatului și a Consiliului de Administrație al USM, precum și în conformitate cu Strategia politicilor de Personal la USM și Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători incorporând Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor la USM
 • înființarea, reorganizarea și lichidarea unităților de cercetare științifică, care se aprobă de către Senatul Universității
 • organizarea angajării și eliberării din funcție în conformitate cu legislația în vigoare
 • coordonarea activității științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în subdiviziunile ICI
 • conlucrarea la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare
 • promovarea participării la manifestări științifice naționale și internaționale
 • conlucrarea cu Biblioteca Centrală Universitară (BCU) în procesul de dezvoltare a repozitoriului instituțional (Rl), la compartimentul de cercetare și inovare la USM
 • organizarea valorificării realizărilor științifice prin intermediul implementării și a comercializării elaborărilor, editării monografiilor, publicării articolelor în reviste prestigioase și a rezultatelor cercetărilor în Rl al USM, participării la concursuri naționale și internaționale
 • înregistrarea rapoartelor științifice a proiectelor finalizate
 • organizarea avizării rapoartelor științifice finale
 • actualizarea paginii web a Universității la compartimentul cercetare
 • conlucrarea lCl cu alte structuri ale Universității, pentru buna desfășurare a activității sale.