CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ ,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”, 10-11 NOIEMBRIE 2020

 

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova

Facultățile Universităţii de Stat din Moldova

Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova

vor organiza în data de 10-11 noiembrie 2020, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare in­­ternaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”

Participanţi eligibili: doctoranzi şi cadre didactice din cadrul USM, cât şi de la alte universităţi din ţară şi de peste hotare.

Conferinţa se va desfăşura în următoarele secţiuni:

  • Ştiinţe ale naturii şi exacte: Biologie şi Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică, Matematică şi Informatică, Fizică şi Inginerie, Atelierul științifico-practic „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu”.
  • Ştiinţe umanistice: Istorie și Filosofie, Limbi şi Literaturi Străine, Litere.
  • Ştiinţe juridice şi economice: Drept, Ştiinţe Economice.
  • Ştiinţe sociale: Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.

Programul de lucru al conferinţei:

  • Marți, 10 noiembrie 2020, 900-1100. Deschiderea oficială în ateliere, lucrări plenare în secţiuni/ateliere.
  • Marți, 10 noiembrie 2020, 1130-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului (co­mu­ni­cări orale).
  • Miercuri, 11 noiembrie 2020, 900-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului (co­mu­ni­cări orale/postere). Totalizarea activităţii.

Comitetul Științific și Comitetul de Organizare vor coordona pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor conferinţei.

Perioada de recepționare a rezumatelor – 1 septembrie 2020.

Taxa de participare este de 150 lei (va include programul conferinței și versiunea electronică a Rezumatului comunicării).

Doritorii de a achiziționa versiunea printată a culegerii de rezumate ale comunicărilor vor achita suplimentar serviciile de editare în sumă de 110 lei.

Taxa de participare la Conferință, precum și serviciile de editare a culegerii de rezumate ale co­mu­nicărilor se va achita la Contabilitatea USM sau la Victoriabank (conform facturilor).

Rezumatele comunicărilor, întocmite conform cerinţelor, vor fi recepționate în versiune electronică îm­pre­ună cu copia dovezii de plata a taxei de participare și, după caz, a taxei pentru serviciile de editare la adre­sa de e-mail: conferinteici@gmail.com, conferinte.ici@usm.md.

Fiecare participant poate fi autor în cel mult o lucrare.

Rezumatele pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă.

Publicarea rezumatelor comunicărilor va fi condiţionată de respectarea termenului limită de de­pu­nere a acestora, respectarea cerinţelor specificate, şi plata taxei de participare.

Institutul de Cercetare şi Inovare va asigura recepţionarea materialelor, editarea programului de lu­­cru şi a materialelor conferinţei.

Invitația

Cerințele de publicare

Facturile

Comitetul Științific

Comitetul de Organizare – Date de contact

Comitetul de Organizare

Programul detaliat al Conferinței 2019

Rezumate ale comunicărilor Științe ale Naturii și Exacte 2019

Rezumate ale comunicărilor Științe Sociale Volumul I 2019

Rezumate ale comunicărilor Științe Sociale Volumul II 2019

Rezumate ale comunicărilor Științe Juridice și Economice 2019